چه اشتباهاتی باعث بسته شدن اکانت فریلنسر و آپورک میشه؟

چه اشتباهاتی باعث بسته شدن اکانت فریلنسر و آپورک میشه؟
فریلنسر های زیادی بدلیل اشتباهات واضح، اکانت فریلنسری خود را از دست م...